Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1488501 [url] => /a/10001/201912/b109f3adc23c019b59d04575e5c200d7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576032878 [sort] => 0 [title] => 电视中心大楼铁塔服务项目竞争性磋商中选公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/135099.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1488501 [url] => /a/10001/201912/b109f3adc23c019b59d04575e5c200d7.jpeg ) ) [id] => 135099 [tran_published] => 2019-12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1471242 [url] => /a/10001/201912/049f3f7e978671f96c88f99d90775d13.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575540513 [sort] => 0 [title] => 少儿频道“2020少儿春晚”项目鼓楼片区、仓山片区 活动策划、执行服务项目竞争性磋商公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/133863.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 少儿 [2] => 片区 [3] => 12 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 50734 [3] => 763 [4] => 3609 [5] => 823 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1471242 [url] => /a/10001/201912/049f3f7e978671f96c88f99d90775d13.jpeg ) ) [id] => 133863 [tran_published] => 2019-12-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 12 [2] => 福州 [3] => 片区 [4] => 少儿 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1464768 [url] => /a/10001/201912/d747f1f4398ec2d95678034378190255.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575358932 [sort] => 0 [title] => 2020年福州广播电视台职工生日蛋糕采购项目 比选公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/133353.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 文件 [2] => 供应商 [3] => 2019 [4] => 比选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 763 [3] => 45484 [4] => 18830 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1464768 [url] => /a/10001/201912/d747f1f4398ec2d95678034378190255.jpeg ) ) [id] => 133353 [tran_published] => 2019-12-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 比选 [1] => 福州 [2] => 供应商 [3] => 文件 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1464726 [url] => /a/10001/201912/f4feaf2d3013617c8122ba444ba0b91e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575358678 [sort] => 0 [title] => 2020年福州广播电视台职工电影票采购项目 比选公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/133350.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 文件 [2] => 12 [3] => 2019 [4] => 比选 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 763 [3] => 18830 [4] => 50734 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1464726 [url] => /a/10001/201912/f4feaf2d3013617c8122ba444ba0b91e.jpeg ) ) [id] => 133350 [tran_published] => 2019-12-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 比选 [1] => 福州 [2] => 文件 [3] => 12 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1460883 [url] => /a/10001/201912/41a57728a424c02a1c0f665ee25301be.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575270478 [sort] => 0 [title] => “福州市司法局法治文艺作品征集评选和汇演活动”舞台、舞美、节目创作等相关服务询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/133095.html [tags] => Array ( [0] => 11 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 2019 [4] => 文化传媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 763 [3] => 54057 [4] => 61614 [5] => 27 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1460883 [url] => /a/10001/201912/41a57728a424c02a1c0f665ee25301be.jpeg ) ) [id] => 133095 [tran_published] => 2019-12-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 文化传媒 [4] => 11 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1448280 [url] => /a/10001/201911/44e9e367afb632308cce08b087ec81a4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574931949 [sort] => 0 [title] => 电视中心大楼铁塔维护服务项目竞争性磋商公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/132237.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 报价 [2] => 文件 [3] => 法务部 [4] => 磋商 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 91266 [2] => 18830 [3] => 763 [4] => 67860 [5] => 2772 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1448280 [url] => /a/10001/201911/44e9e367afb632308cce08b087ec81a4.jpeg ) ) [id] => 132237 [tran_published] => 2019-11-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 磋商 [1] => 文件 [2] => 福州 [3] => 法务部 [4] => 报价 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1440972 [url] => /a/10001/201911/0e4452a8f0ac0a8395af1e0284b39860.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574757909 [sort] => 0 [title] => 2019年少儿频道艺术团小主播班春季班汇报演出 活动策划、执行服务询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/131763.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 逗逗 [3] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 53652 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1440972 [url] => /a/10001/201911/0e4452a8f0ac0a8395af1e0284b39860.jpeg ) ) [id] => 131763 [tran_published] => 2019-11-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 逗逗 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1436847 [url] => /a/10001/201911/f6e23cccafc8f07cb644d0530a5f1add.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574651879 [sort] => 0 [title] => 2019年《福州,听我说》进基层宣讲活动拍摄制作等相关服务应急询价采购中选公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/131499.html [tags] => Array ( [0] => 中选 [1] => 福州 [2] => 采购 [3] => 有限公司 [4] => 广电 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 12 [3] => 13248 [4] => 18684 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1436847 [url] => /a/10001/201911/f6e23cccafc8f07cb644d0530a5f1add.jpeg ) ) [id] => 131499 [tran_published] => 2019-11-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 483 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 483 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 中选 [2] => 采购 [3] => 广电 [4] => 有限公司 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1419261 [url] => /a/10001/201911/87f6fdd6d3080779252ffb321723424c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574233533 [sort] => 0 [title] => 2019环福州自行车赛相关设备搭建及卫星信道租赁询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/130440.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 11 [2] => 报价 [3] => 采购 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 27 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1419261 [url] => /a/10001/201911/87f6fdd6d3080779252ffb321723424c.jpeg ) ) [id] => 130440 [tran_published] => 2019-11-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 11 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1030362 [url] => /a/10001/201905/a714ec37e22f55c8417280e1bf0ac167.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574233463 [sort] => 0 [title] => “福州市司法局法治文艺作品征集评选和汇演活动”舞台、舞美、节目创作等相关服务询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/130437.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 11 [2] => 报价 [3] => 采购 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 27 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1030362 [url] => /a/10001/201905/a714ec37e22f55c8417280e1bf0ac167.jpg ) ) [id] => 130437 [tran_published] => 2019-11-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 11 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1412574 [url] => /a/10001/201911/f63dd90d2a50ab20fb461f15e886aabf.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574061038 [sort] => 0 [title] => 2019年少儿频道艺术团小主播班春季班汇报演出活动策划、执行服务询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/129936.html [tags] => Array ( [0] => 11 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 30 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 54057 [3] => 2772 [4] => 27 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1412574 [url] => /a/10001/201911/f63dd90d2a50ab20fb461f15e886aabf.jpeg ) ) [id] => 129936 [tran_published] => 2019-11-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2019 [2] => 报价 [3] => 11 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1392666 [url] => /a/10001/201911/0ca629641e8c96fd0c870e90675dda40.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573463553 [sort] => 0 [title] => 2019环福州自行车赛相关设施搭建及卫星信道租赁询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/128346.html [tags] => Array ( [0] => 11 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 采购 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 27 [1] => 3641 [2] => 54057 [3] => 13248 [4] => 763 [5] => 2772 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1392666 [url] => /a/10001/201911/0ca629641e8c96fd0c870e90675dda40.jpeg ) ) [id] => 128346 [tran_published] => 2019-11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 11 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 福州 [4] => 报价 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1391769 [url] => /a/10001/201911/3d6629358e71f7caa1263fe6280693a0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573438121 [sort] => 0 [title] => 活动舞台二次公开询价项目中选公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/128232.html [tags] => Array ( [0] => 11 [1] => 福州 [2] => 广播 [3] => 采购 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 27 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 763 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1391769 [url] => /a/10001/201911/3d6629358e71f7caa1263fe6280693a0.jpeg ) ) [id] => 128232 [tran_published] => 2019-11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 11 [1] => 采购 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 广播 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1359156 [url] => /a/10001/201910/911289f055fcf9f3d743ffc442854d81.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572486802 [sort] => 0 [title] => 福州新闻综合频道(DS4)无线覆盖规划试算分析服务公开询价项目中选公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/125775.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 10 [3] => 31 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 54057 [3] => 51590 [4] => 50289 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1359156 [url] => /a/10001/201910/911289f055fcf9f3d743ffc442854d81.jpeg ) ) [id] => 125775 [tran_published] => 2019-10-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2019 [2] => 31 [3] => 10 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1356801 [url] => /a/10001/201910/84df79fa1985bc08f6543f401dc7c677.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572429067 [sort] => 0 [title] => 关于组织开展新闻采编人员岗位培训考试的通告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/125709.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 0591 [2] => 采编 [3] => 2019 [4] => 岗位培训 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 133341 [3] => 15746 [4] => 52023 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1356801 [url] => /a/10001/201910/84df79fa1985bc08f6543f401dc7c677.jpeg ) ) [id] => 125709 [tran_published] => 2019-10-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 岗位培训 [2] => 0591 [3] => 采编 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1