Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1349178 [url] => /a/10001/201910/a1cdb8ac1719bd421607189e437caf35.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572227056 [sort] => 0 [title] => 活动舞台采购项目 二次询价公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/125079.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1349178 [url] => /a/10001/201910/a1cdb8ac1719bd421607189e437caf35.jpeg ) ) [id] => 125079 [tran_published] => 2019-10-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1342131 [url] => /a/10001/201910/d0086da1b6e3dd7bb7e8b23033558dc3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571972505 [sort] => 0 [title] => 活动舞台采购项目流标公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/124506.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 10 [2] => 25 [3] => 2019 [4] => 联系方式 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 50289 [3] => 51291 [4] => 763 [5] => 72864 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1342131 [url] => /a/10001/201910/d0086da1b6e3dd7bb7e8b23033558dc3.jpeg ) ) [id] => 124506 [tran_published] => 2019-10-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 10 [2] => 25 [3] => 福州 [4] => 联系方式 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1333383 [url] => /a/10001/201910/779a41677d34bc30f1759b359074e73b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571738016 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2019年消控保安招聘启事 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/123936.html [tags] => Array ( [0] => 报名 [1] => 人力资源部 [2] => 应聘 [3] => 彩照 [4] => 毕业证书 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1655 [1] => 3641 [2] => 30138 [3] => 30139 [4] => 30137 [5] => 53829 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1333383 [url] => /a/10001/201910/779a41677d34bc30f1759b359074e73b.jpeg ) ) [id] => 123936 [tran_published] => 2019-10-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 499 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 499 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报名 [1] => 应聘 [2] => 彩照 [3] => 人力资源部 [4] => 毕业证书 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1332552 [url] => /a/10001/201910/a1f6971600dc0af94a1122fb9e4ecdd9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571713900 [sort] => 0 [title] => 福州新闻综合频道(DS4)无线覆盖规划试算分析服务项目二次询价公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/123846.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1332552 [url] => /a/10001/201910/a1f6971600dc0af94a1122fb9e4ecdd9.jpeg ) ) [id] => 123846 [tran_published] => 2019-10-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320156 [url] => /a/10001/201910/604a4fa074b65001a9ca3a50add8711f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571384650 [sort] => 0 [title] => 福州新闻综合频道(DS4)无线覆盖规划试算分析服务采购项目 流标公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/123042.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 18 [2] => 10 [3] => 2019 [4] => 联系方式 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50289 [2] => 54057 [3] => 763 [4] => 43499 [5] => 72864 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320156 [url] => /a/10001/201910/604a4fa074b65001a9ca3a50add8711f.jpeg ) ) [id] => 123042 [tran_published] => 2019-10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 10 [1] => 2019 [2] => 福州 [3] => 18 [4] => 联系方式 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1311996 [url] => /a/10001/201910/510cc1a259a3b823f1f612ee319eed6c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571215744 [sort] => 0 [title] => 活动舞台采购项目询价公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/122544.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1311996 [url] => /a/10001/201910/510cc1a259a3b823f1f612ee319eed6c.jpeg ) ) [id] => 122544 [tran_published] => 2019-10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 504 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 504 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1311996 [url] => /a/10001/201910/510cc1a259a3b823f1f612ee319eed6c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571215602 [sort] => 0 [title] => 于山发射台技术设备搬迁服务公开询价项目中选公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/122541.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1311996 [url] => /a/10001/201910/510cc1a259a3b823f1f612ee319eed6c.jpeg ) ) [id] => 122541 [tran_published] => 2019-10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1303815 [url] => /a/10001/201910/fcb4a74cef6d5a825195ccc4d1f70dae.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571026376 [sort] => 0 [title] => 分体空调(大金空调)维修、清洗服务项目 询价结果公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/121887.html [tags] => Array ( [0] => 中选 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 10 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 50289 [3] => 763 [4] => 13 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1303815 [url] => /a/10001/201910/fcb4a74cef6d5a825195ccc4d1f70dae.jpeg ) ) [id] => 121887 [tran_published] => 2019-10-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 10 [2] => 福州 [3] => 询价 [4] => 中选 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298736 [url] => /a/10001/201910/e2332ea43d97973e1b70f9820f472e87.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570871926 [sort] => 0 [title] => 微电影(《家住幸福里》、《寻梦林浦》)拍摄制作相关服务第二次竞争性磋商采购流标公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/121575.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 10 [3] => 寻梦 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50289 [2] => 54057 [3] => 13248 [4] => 763 [5] => 51331 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298736 [url] => /a/10001/201910/e2332ea43d97973e1b70f9820f472e87.jpeg ) ) [id] => 121575 [tran_published] => 2019-10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 426 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 426 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 10 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 福州 [4] => 寻梦 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298730 [url] => /a/10001/201910/6e838b163d1c747ea49d36f265538b17.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570871849 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2019年驾驶员招聘启事 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/121572.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 广播 [2] => 报名 [3] => 应聘 [4] => 报名表 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51935 [2] => 30138 [3] => 1655 [4] => 763 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298730 [url] => /a/10001/201910/6e838b163d1c747ea49d36f265538b17.jpeg ) ) [id] => 121572 [tran_published] => 2019-10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 692 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 692 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 报名表 [1] => 应聘 [2] => 报名 [3] => 福州 [4] => 广播 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1292517 [url] => /a/10001/201910/3087b6dccd7225e7033cf151ae7799c4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570673354 [sort] => 0 [title] => 于山发射台技术设备搬迁服务项目询价公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/120993.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1292517 [url] => /a/10001/201910/3087b6dccd7225e7033cf151ae7799c4.jpeg ) ) [id] => 120993 [tran_published] => 2019-10-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 550 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 550 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 10 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1292517 [url] => /a/10001/201910/3087b6dccd7225e7033cf151ae7799c4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570673222 [sort] => 0 [title] => 福州新闻综合频道(DS4)无线覆盖规划试算分析服务项目询价公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/120990.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 福州 [2] => 报价 [3] => 文件 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 50289 [3] => 13 [4] => 763 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1292517 [url] => /a/10001/201910/3087b6dccd7225e7033cf151ae7799c4.jpeg ) ) [id] => 120990 [tran_published] => 2019-10-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 552 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 552 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 10 [2] => 询价 [3] => 福州 [4] => 文件 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1290450 [url] => /a/10001/201910/54ed987b2fe96cf8f94b3cdb9c3501c2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570612643 [sort] => 0 [title] => “第六届丝绸之路国际电影节”餐饮服务 询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/120888.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 0591 [3] => 10 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 763 [3] => 54057 [4] => 15746 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1290450 [url] => /a/10001/201910/54ed987b2fe96cf8f94b3cdb9c3501c2.jpeg ) ) [id] => 120888 [tran_published] => 2019-10-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 0591 [4] => 10 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1290393 [url] => /a/10001/201910/48a1f0620aa0875d7b9bc335714d5460.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570609913 [sort] => 0 [title] => 福州市民营企业工会推介宣传片拍摄制作服务 竞争性磋商中选公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/120840.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 [2] => 有限公司 [3] => 电广传媒 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 54057 [3] => 13248 [4] => 52583 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1290393 [url] => /a/10001/201910/48a1f0620aa0875d7b9bc335714d5460.jpeg ) ) [id] => 120840 [tran_published] => 2019-10-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 采购 [3] => 电广传媒 [4] => 有限公司 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1249581 [url] => /a/10001/201909/7e56b98bacbb0703583458e5363c9d66.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570526273 [sort] => 0 [title] => 2019年反邪教宣传月系列活动执行及舞美、氛围布置 等相关服务询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/118317.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 报价 [2] => 采购 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1249581 [url] => /a/10001/201909/7e56b98bacbb0703583458e5363c9d66.jpeg ) ) [id] => 118317 [tran_published] => 2019-10-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 599 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 599 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1