Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734612 [url] => /a/10001/202004/00d78a644babdc2a445a94b0228033a2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585907482 [sort] => 0 [title] => 如何打卡福州宝藏村落林浦,看这部微电影就够了 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/152162.html [tags] => Array ( [0] => 林浦 [1] => 福州 [2] => 进士 [3] => 尚书 [4] => 安南 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 44061 [2] => 763 [3] => 30896 [4] => 38365 [5] => 149068 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,9,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734612 [url] => /a/10001/202004/00d78a644babdc2a445a94b0228033a2.jpeg ) ) [id] => 152162 [tran_published] => 04-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 林浦 [1] => 福州 [2] => 进士 [3] => 尚书 [4] => 安南 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734516 [url] => /a/thumb/10001/202004/d3d51d4c6483b091e607e3fbf5080040.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585906819 [sort] => 0 [title] => 古厝百科 | 于山白塔,报的是谁的恩? [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/152148.html [tags] => Array ( [0] => 白塔 [1] => 王审知 [2] => 兄弟 [3] => 报恩 [4] => 王氏兄弟 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38248 [1] => 41730 [2] => 16235 [3] => 59442 [4] => 50182 [5] => 149052 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734516 [url] => /a/thumb/10001/202004/d3d51d4c6483b091e607e3fbf5080040.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 152148 [tran_published] => 04-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 416 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 416 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 白塔 [1] => 王审知 [2] => 兄弟 [3] => 报恩 [4] => 王氏兄弟 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1682552 [url] => /a/10001/202003/9361385551fe769908e199572196e193.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1583487739 [sort] => 0 [title] => 钟南山夫人竟是这部经典电影的原型 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/148842.html [tags] => Array ( [0] => 钟南山 [1] => 李少芬 [2] => 视频 [3] => 健身 [4] => 米栏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 23420 [1] => 41730 [2] => 147334 [3] => 5037 [4] => 797 [5] => 147336 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,9,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1682552 [url] => /a/10001/202003/9361385551fe769908e199572196e193.jpeg ) ) [id] => 148842 [tran_published] => 03-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 钟南山 [1] => 李少芬 [2] => 视频 [3] => 健身 [4] => 米栏 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1682524 [url] => /a/thumb/10001/202003/8daa59cd6e3504222c1a0ac674287341.jpeg@w538_h404.jpeg ) [description] => 波杰克,当你伤了心就奔跑吧,一往无前地奔跑,不论发生什么 [recommend] => 0 [published] => 1583487503 [sort] => 0 [title] => 片单推荐 | 美丽的星球,美丽的它们 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/148840.html [tags] => Array ( [0] => 星球 [1] => 人类 [2] => 地球 [3] => 生命 [4] => 纪录片 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 147328 [2] => 8694 [3] => 10497 [4] => 10544 [5] => 5848 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1682524 [url] => /a/thumb/10001/202003/8daa59cd6e3504222c1a0ac674287341.jpeg@w538_h404.jpeg ) ) [id] => 148840 [tran_published] => 03-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 星球 [1] => 人类 [2] => 地球 [3] => 生命 [4] => 纪录片 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 片单推荐 | 美丽的星球,美丽的它们

  波杰克,当你伤了心就奔跑吧,一往无前地奔跑,不论发生什么

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1682476 [url] => /a/thumb/10001/202003/a5d690b1e599a7d257ca6479de906286.jpeg@w800_h600.jpeg ) [description] => ——梁丹雯《仓山百年记忆》 我喜欢边听着轻音乐边作画,在音乐带来的境界中,静心而忘我地做自己喜欢的事,我很享受这种感觉 [recommend] => 0 [published] => 1583487263 [sort] => 0 [title] => 梁丹雯:适性随缘,花间寻梦 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/148838.html [tags] => Array ( [0] => 喜欢 [1] => 作画 [2] => 生机 [3] => 梁丹雯 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 20433 [1] => 41730 [2] => 70620 [3] => 38299 [4] => 147322 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,9,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1682476 [url] => /a/thumb/10001/202003/a5d690b1e599a7d257ca6479de906286.jpeg@w800_h600.jpeg ) ) [id] => 148838 [tran_published] => 03-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 喜欢 [1] => 作画 [2] => 生机 [3] => 梁丹雯 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 梁丹雯:适性随缘,花间寻梦

  ——梁丹雯《仓山百年记忆》 我喜欢边听着轻音乐边作画,在音乐带来的境界中,静心而忘我地做自己喜欢的事,我很享受这种感觉

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1669240 [url] => /a/10001/202002/06a70ddb36abf369319b619db9a2f41c.jpeg ) [description] => 秭归县人民政府官网) 宜昌还有一个地方,只听名字就怦然心动 [recommend] => 0 [published] => 1582791922 [sort] => 0 [title] => 一江水,一城烟火,一棵山楂树,一份特别的约定 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/147904.html [tags] => Array ( [0] => 宜昌 [1] => 官网 [2] => 百里 [3] => 三峡 [4] => 万万 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12951 [1] => 41730 [2] => 21792 [3] => 59499 [4] => 30166 [5] => 146900 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1669240 [url] => /a/10001/202002/06a70ddb36abf369319b619db9a2f41c.jpeg ) ) [id] => 147904 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 521 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 521 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 宜昌 [1] => 官网 [2] => 百里 [3] => 三峡 [4] => 万万 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 一江水,一城烟火,一棵山楂树,一份特别的约定

  秭归县人民政府官网) 宜昌还有一个地方,只听名字就怦然心动

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1669180 [url] => /a/10001/202002/8640adea5e032781092fec472d20f054.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582791753 [sort] => 0 [title] => 云赏花,你想念的榕城春色,在这里 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/147902.html [tags] => Array ( [0] => 樱花 [1] => 福州 [2] => 桃花 [3] => 小艺 [4] => 赏花 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 31294 [1] => 41730 [2] => 763 [3] => 36401 [4] => 110406 [5] => 15093 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1669180 [url] => /a/10001/202002/8640adea5e032781092fec472d20f054.jpeg ) ) [id] => 147902 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 499 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 499 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 樱花 [1] => 福州 [2] => 桃花 [3] => 小艺 [4] => 赏花 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1669060 [url] => /a/10001/202002/7400136d47d95b98274aeb422c6c2cf7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582791157 [sort] => 0 [title] => 这些日子里,一个重复了无数次的动作 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/147900.html [tags] => Array ( [0] => 鞠躬 [1] => 咖啡 [2] => 武汉 [3] => 医护人员 [4] => 吴亚玲 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 25283 [1] => 41730 [2] => 28335 [3] => 2061 [4] => 6915 [5] => 146896 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1669060 [url] => /a/10001/202002/7400136d47d95b98274aeb422c6c2cf7.jpeg ) ) [id] => 147900 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鞠躬 [1] => 咖啡 [2] => 武汉 [3] => 医护人员 [4] => 吴亚玲 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1669014 [url] => /a/thumb/10001/202002/0d9be5d9487b967a7318ea84f6b178d7.jpeg@w480_h360.jpeg ) [description] => 然而最让剧组崩溃的还是主演小猪,因为它真的是见风就长 [recommend] => 0 [published] => 1582790159 [sort] => 0 [title] => 真·耍大牌!“萌萌哒”背后是无数张“哭哭脸” [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/147898.html [tags] => Array ( [0] => 剧组 [1] => 小猪 [2] => 老虎 [3] => 主演 [4] => 故事 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 25107 [1] => 41730 [2] => 18313 [3] => 5903 [4] => 38448 [5] => 2451 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1669014 [url] => /a/thumb/10001/202002/0d9be5d9487b967a7318ea84f6b178d7.jpeg@w480_h360.jpeg ) ) [id] => 147898 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 剧组 [1] => 小猪 [2] => 老虎 [3] => 主演 [4] => 故事 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 真·耍大牌!“萌萌哒”背后是无数张“哭哭脸”

  然而最让剧组崩溃的还是主演小猪,因为它真的是见风就长

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1668960 [url] => /a/thumb/10001/202002/1bd45a632f4bf4864ab67deab572ba59.jpg@w1066_h800.jpg ) [description] => 《风味人间》显微镜下的美食更好吃最懂美食的导演陈晓卿一出手,豆瓣评分就飙到9.1 [recommend] => 0 [published] => 1582789912 [sort] => 0 [title] => 火锅、串串、小龙虾、鼎边糊……我想死你们啦! [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/147894.html [tags] => Array ( [0] => 美食 [1] => 食材 [2] => 豆瓣 [3] => 评分 [4] => 早餐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 21946 [1] => 41730 [2] => 12625 [3] => 127671 [4] => 22104 [5] => 12623 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,9,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1668960 [url] => /a/thumb/10001/202002/1bd45a632f4bf4864ab67deab572ba59.jpg@w1066_h800.jpg ) ) [id] => 147894 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 美食 [1] => 食材 [2] => 豆瓣 [3] => 评分 [4] => 早餐 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 火锅、串串、小龙虾、鼎边糊……我想死你们啦!

  《风味人间》显微镜下的美食更好吃最懂美食的导演陈晓卿一出手,豆瓣评分就飙到9.1

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1668906 [url] => /a/10001/202002/36b184ffb237af0aef38d4df37a713a2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582789673 [sort] => 0 [title] => 如果每部电影你只记住一个画面 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/147892.html [tags] => Array ( [0] => 画面 [1] => 卯月 [2] => 武藏野 [3] => 心里 [4] => 红豆冰 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 49270 [2] => 146888 [3] => 146890 [4] => 23060 [5] => 146892 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1668906 [url] => /a/10001/202002/36b184ffb237af0aef38d4df37a713a2.jpeg ) ) [id] => 147892 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 399 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 399 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 画面 [1] => 卯月 [2] => 武藏野 [3] => 心里 [4] => 红豆冰 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1668830 [url] => /a/10001/202002/ab9d260c1431160de53c6443e45980a4.jpeg ) [description] => 科学片单 [recommend] => 0 [published] => 1582789047 [sort] => 0 [title] => 战“疫”打响,科学看待病毒 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/147890.html [tags] => Array ( [0] => 病毒 [1] => 本片 [2] => 细胞 [3] => 博拉 [4] => 武汉 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 14661 [1] => 41730 [2] => 146878 [3] => 10545 [4] => 146880 [5] => 2061 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,239,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1668830 [url] => /a/10001/202002/ab9d260c1431160de53c6443e45980a4.jpeg ) ) [id] => 147890 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 病毒 [1] => 本片 [2] => 细胞 [3] => 博拉 [4] => 武汉 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 战“疫”打响,科学看待病毒

  科学片单

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1643296 [url] => /a/thumb/10001/202002/5ec7e68113d7948dc0b48b896ece376f.jpeg@w806_h605.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581679193 [sort] => 0 [title] => “疫地恋”结束,我想“like”见到你 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/146244.html [tags] => Array ( [0] => 奶奶 [1] => 老伴 [2] => 护士 [3] => 妻子 [4] => 医院 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 9794 [1] => 41730 [2] => 9795 [3] => 3503 [4] => 15269 [5] => 2398 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1643296 [url] => /a/thumb/10001/202002/5ec7e68113d7948dc0b48b896ece376f.jpeg@w806_h605.jpeg ) ) [id] => 146244 [tran_published] => 02-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 奶奶 [1] => 老伴 [2] => 护士 [3] => 妻子 [4] => 医院 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1643188 [url] => /a/thumb/10001/202002/a92b61d64f7bd8ea5d2f0d383fa721a4.jpeg@w720_h540.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581678835 [sort] => 0 [title] => 念念不忘 不必回响——那些香港爱情电影的经典台词 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/146242.html [tags] => Array ( [0] => 爱情 [1] => 电影 [2] => 香港电影 [3] => 天空 [4] => 天使 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 29568 [1] => 41730 [2] => 10905 [3] => 146038 [4] => 32065 [5] => 37820 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1643188 [url] => /a/thumb/10001/202002/a92b61d64f7bd8ea5d2f0d383fa721a4.jpeg@w720_h540.jpeg ) ) [id] => 146242 [tran_published] => 02-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 399 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 399 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 爱情 [1] => 电影 [2] => 香港电影 [3] => 天空 [4] => 天使 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1643154 [url] => /a/thumb/10001/202002/3d72ac13ba08ba9186992e711b6ae802.jpeg@w960_h720.jpeg ) [description] => 《野性的终结》霸气姚明守护神兽豆瓣8.8高分纪录片 [recommend] => 0 [published] => 1581678720 [sort] => 0 [title] => 宅到深处天然呆?我们一起安全地撒个野! [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/146240.html [tags] => Array ( [0] => 姚明 [1] => 狂野 [2] => 人类 [3] => 假期 [4] => 野性 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 146030 [2] => 146032 [3] => 8694 [4] => 2260 [5] => 146034 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1643154 [url] => /a/thumb/10001/202002/3d72ac13ba08ba9186992e711b6ae802.jpeg@w960_h720.jpeg ) ) [id] => 146240 [tran_published] => 02-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 437 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 437 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 姚明 [1] => 狂野 [2] => 人类 [3] => 假期 [4] => 野性 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 宅到深处天然呆?我们一起安全地撒个野!

  《野性的终结》霸气姚明守护神兽豆瓣8.8高分纪录片