Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585484 [url] => /a/thumb/10001/202001/fa5dc6f45406eff9c6a4226bdb605ca6.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 三山里,把日子过成诗 [recommend] => 0 [published] => 1579085885 [sort] => 0 [title] => 降温的今天,我最惦念的竟是…… [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/142340.html [tags] => Array ( [0] => 季节 [1] => 惦念 [2] => 池塘 [3] => 清翠 [4] => 秋收冬藏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 43395 [1] => 44919 [2] => 143724 [3] => 22259 [4] => 97869 [5] => 143726 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585484 [url] => /a/thumb/10001/202001/fa5dc6f45406eff9c6a4226bdb605ca6.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 142340 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 404 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 404 [author] => Array ( [0] => 艺次元 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 季节 [1] => 惦念 [2] => 池塘 [3] => 清翠 [4] => 秋收冬藏 ) ) [source] => ) 1
 • 降温的今天,我最惦念的竟是……

  三山里,把日子过成诗

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1582676 [url] => /a/thumb/10001/202001/fc906d966b92f1553c2be4c36c517b31.jpeg@w500_h375.jpeg ) [description] => 你与世界艺术之都的距离,只有…… [recommend] => 0 [published] => 1578999642 [sort] => 0 [title] => 到这里看大师巨作,比去意大利还“真” [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/142200.html [tags] => Array ( [0] => 艺术 [1] => 文艺复兴 [2] => 建筑 [3] => 芬奇 [4] => 帕拉迪 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 9177 [1] => 41730 [2] => 8561 [3] => 856 [4] => 8562 [5] => 143618 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1582676 [url] => /a/thumb/10001/202001/fc906d966b92f1553c2be4c36c517b31.jpeg@w500_h375.jpeg ) ) [id] => 142200 [tran_published] => 01-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 437 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 437 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 艺术 [1] => 文艺复兴 [2] => 建筑 [3] => 芬奇 [4] => 帕拉迪 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 到这里看大师巨作,比去意大利还“真”

  你与世界艺术之都的距离,只有……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1534416 [url] => /a/thumb/10001/201912/30eec9e81a66d777761827c405806c17.jpeg@w782_h587.jpeg ) [description] => 入场福利放送 [recommend] => 0 [published] => 1577353936 [sort] => 0 [title] => 喊你入场!福州人自己的新年音乐会来了 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/138363.html [tags] => Array ( [0] => 福州大学 [1] => 福建省 [2] => 舞台 [3] => 钢琴 [4] => 艺术 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6059 [1] => 41730 [2] => 3256 [3] => 4162 [4] => 8659 [5] => 9177 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1534416 [url] => /a/thumb/10001/201912/30eec9e81a66d777761827c405806c17.jpeg@w782_h587.jpeg ) ) [id] => 138363 [tran_published] => 2019-12-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州大学 [1] => 福建省 [2] => 舞台 [3] => 钢琴 [4] => 艺术 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1534389 [url] => /a/10001/201912/7b6f12976b9317034d2eb0a05d6c4d2c.jpeg ) [description] => 垃圾分类,大家和福州,都在一起进步! [recommend] => 0 [published] => 1577353667 [sort] => 0 [title] => 垃圾分类,原来它像极了你我的爱情和职场 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/138345.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 41730 [2] => 18679 [3] => 54057 [4] => 763 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,9,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1534389 [url] => /a/10001/201912/7b6f12976b9317034d2eb0a05d6c4d2c.jpeg ) ) [id] => 138345 [tran_published] => 2019-12-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 福州市 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 垃圾分类,原来它像极了你我的爱情和职场

  垃圾分类,大家和福州,都在一起进步!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1534257 [url] => /a/thumb/10001/201912/0937a25c6d7ddef68ffda4a8a9aaf2b5.jpg@w609_h457.jpg ) [description] => 四唯三重 [recommend] => 0 [published] => 1577352341 [sort] => 0 [title] => 106人现场献技,是什么让这场评审受到业内称赞? [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/138327.html [tags] => Array ( [0] => 工艺美术 [1] => 福州市 [2] => 106 [3] => 福州 [4] => 专业人才 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4705 [1] => 41730 [2] => 1261 [3] => 81027 [4] => 763 [5] => 141270 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1534257 [url] => /a/thumb/10001/201912/0937a25c6d7ddef68ffda4a8a9aaf2b5.jpg@w609_h457.jpg ) ) [id] => 138327 [tran_published] => 2019-12-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 工艺美术 [1] => 福州市 [2] => 106 [3] => 福州 [4] => 专业人才 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1507392 [url] => /a/thumb/10001/201912/115fe3ffa630d4854818dc402dc63ce0.jpeg@w909_h682.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576577661 [sort] => 0 [title] => 坊巷与才女:爱在左,故乡在右 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/136452.html [tags] => Array ( [0] => 冰心 [1] => 三坊七巷 [2] => 福州 [3] => 林徽因 [4] => 林觉民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2819 [1] => 41730 [2] => 1010 [3] => 763 [4] => 51408 [5] => 38516 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,9,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1507392 [url] => /a/thumb/10001/201912/115fe3ffa630d4854818dc402dc63ce0.jpeg@w909_h682.jpeg ) ) [id] => 136452 [tran_published] => 2019-12-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 冰心 [1] => 三坊七巷 [2] => 福州 [3] => 林徽因 [4] => 林觉民 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1506828 [url] => /a/thumb/10001/201912/f85fefa87703248eed2235a3e0a91273.jpeg@w602_h452.jpeg ) [description] => 1980年与周润发、赵雅芝主演《上海滩》,饰演丁力一角 [recommend] => 0 [published] => 1576573393 [sort] => 0 [title] => 《枪械师》:吕良伟谢君豪“双雄对决” 再掀上海滩风云 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/136437.html [tags] => Array ( [0] => 饰演 [1] => 上海滩 [2] => 杰森 [3] => 吕良伟 [4] => 枪械 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 11535 [1] => 71787 [2] => 140199 [3] => 140202 [4] => 140205 [5] => 10109 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,240, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1506828 [url] => /a/thumb/10001/201912/f85fefa87703248eed2235a3e0a91273.jpeg@w602_h452.jpeg ) ) [id] => 136437 [tran_published] => 2019-12-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 410 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 410 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 饰演 [1] => 上海滩 [2] => 杰森 [3] => 吕良伟 [4] => 枪械 ) [4] => Array ( [0] => 合家欢剧场 ) ) [source] => 合家欢剧场 [author] => Array ( ) ) 1
 • 《枪械师》:吕良伟谢君豪“双雄对决” 再掀上海滩风云

  1980年与周润发、赵雅芝主演《上海滩》,饰演丁力一角

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1506825 [url] => /a/thumb/10001/201912/b37be7efa1944c791126334d263bb6b6.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576572954 [sort] => 0 [title] => 涨知识:这么多种塔,你见过几种? [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/136434.html [tags] => Array ( [0] => 建筑 [1] => 浮屠 [2] => 舍利 [3] => 楼阁 [4] => 花式 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 856 [1] => 41730 [2] => 140175 [3] => 46687 [4] => 140178 [5] => 140181 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1506825 [url] => /a/thumb/10001/201912/b37be7efa1944c791126334d263bb6b6.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 136434 [tran_published] => 2019-12-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 建筑 [1] => 浮屠 [2] => 舍利 [3] => 楼阁 [4] => 花式 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1471905 [url] => /a/thumb/10001/201912/51b52818858eb9ad882e6b9e98bb4b61.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 一方水土的守护者与代言人 [recommend] => 0 [published] => 1575544478 [sort] => 0 [title] => 千年前雕塑艺术的代表作,命运波折的“福州斜塔” [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/133923.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 光塔 [2] => 乌塔 [3] => 无垢 [4] => 王延曦 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 36258 [1] => 41730 [2] => 6660 [3] => 763 [4] => 138615 [5] => 138618 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1471905 [url] => /a/thumb/10001/201912/51b52818858eb9ad882e6b9e98bb4b61.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 133923 [tran_published] => 2019-12-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 乌塔 [1] => 光塔 [2] => 福州 [3] => 无垢 [4] => 王延曦 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 千年前雕塑艺术的代表作,命运波折的“福州斜塔”

  一方水土的守护者与代言人

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1452969 [url] => /a/thumb/10001/201911/139f1d7eb09977c3e1513358a587260c.jpeg@w406_h305.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575025080 [sort] => 0 [title] => 外卖题材院线电影《疯狂订单》福州开机,定档明年暑期! [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/132531.html [tags] => Array ( [0] => 外卖 [1] => 平潭 [2] => 订单 [3] => 林浩 [4] => 疯狂 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2297 [1] => 41730 [2] => 137844 [3] => 97 [4] => 12186 [5] => 137847 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,239,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1452969 [url] => /a/thumb/10001/201911/139f1d7eb09977c3e1513358a587260c.jpeg@w406_h305.jpeg ) ) [id] => 132531 [tran_published] => 2019-11-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 891 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 891 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 平潭 [1] => 林浩 [2] => 外卖 [3] => 订单 [4] => 疯狂 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1452945 [url] => /a/10001/201911/cbbc7d148940e151a6fe0217874e5c7c.jpeg ) [description] => 2019-12-13据说该片的创作灵感来源于导演的一个脑洞 [recommend] => 0 [published] => 1575024549 [sort] => 0 [title] => “南方车站”到了!请收好这份12月观影清单! [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/132528.html [tags] => Array ( [0] => 导演 [1] => 上映 [2] => 主演 [3] => 12 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 50734 [2] => 54057 [3] => 2606 [4] => 11534 [5] => 38448 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,9,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1452945 [url] => /a/10001/201911/cbbc7d148940e151a6fe0217874e5c7c.jpeg ) ) [id] => 132528 [tran_published] => 2019-11-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 12 [1] => 2019 [2] => 导演 [3] => 上映 [4] => 主演 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “南方车站”到了!请收好这份12月观影清单!

  2019-12-13据说该片的创作灵感来源于导演的一个脑洞

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1448688 [url] => /a/thumb/10001/201911/c6ad4f25ed69efa19bcea14f036c1403.jpeg@w1004_h753.jpeg ) [description] => 一封导演给电影的情书 [recommend] => 0 [published] => 1574934056 [sort] => 0 [title] => 你沦陷在李·佩斯的颜,我坠入的却是残酷瑰丽的梦境 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/132261.html [tags] => Array ( [0] => 故事 [1] => 导演 [2] => 电影 [3] => 想象力 [4] => 替身演员 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10905 [1] => 41730 [2] => 2606 [3] => 137670 [4] => 137673 [5] => 2451 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1448688 [url] => /a/thumb/10001/201911/c6ad4f25ed69efa19bcea14f036c1403.jpeg@w1004_h753.jpeg ) ) [id] => 132261 [tran_published] => 2019-11-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 导演 [2] => 想象力 [3] => 替身演员 [4] => 故事 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1448343 [url] => /a/thumb/10001/201911/f4b114136987937332b998d5a7246e54.jpeg@w320_h240.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574933100 [sort] => 0 [title] => 【剧场】《枪火》:《亮剑》《雪豹》后又一部抗战新传奇 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/132243.html [tags] => Array ( [0] => 抗战 [1] => V2 [2] => 剧场 [3] => 徐文杰 [4] => 马雅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 71787 [1] => 137652 [2] => 2168 [3] => 51395 [4] => 137655 [5] => 51535 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,240, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1448343 [url] => /a/thumb/10001/201911/f4b114136987937332b998d5a7246e54.jpeg@w320_h240.jpeg ) ) [id] => 132243 [tran_published] => 2019-11-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [source] => 合家欢剧场 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 合家欢剧场 ) [2] => Array ( [0] => 徐文杰 [1] => 抗战 [2] => V2 [3] => 马雅 [4] => 剧场 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1442346 [url] => /a/thumb/10001/201911/c45cd586e05f665ecb5a4eacf3f6af22.jpeg@w730_h548.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574771368 [sort] => 0 [title] => 福州市第25届工艺美术“如意杯”大奖赛颁奖典礼圆满举行 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/131874.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 金奖 [2] => 福州市 [3] => 银奖 [4] => 铜奖 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 53246 [2] => 51400 [3] => 1138 [4] => 1261 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1442346 [url] => /a/thumb/10001/201911/c45cd586e05f665ecb5a4eacf3f6af22.jpeg@w730_h548.jpeg ) ) [id] => 131874 [tran_published] => 2019-11-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 558 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 558 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 铜奖 [1] => 银奖 [2] => 金奖 [3] => 福州市 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1441767 [url] => /a/10001/201911/a23c65056f739fe251a9268f42c6cc78.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574770509 [sort] => 0 [title] => 福州漆艺发展的缩影!《漆界—福州当代漆艺70人》新书发布 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/131871.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 福州市 [2] => 漆艺 [3] => 70 [4] => 行业协会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 9485 [1] => 41730 [2] => 763 [3] => 1261 [4] => 52581 [5] => 90249 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1441767 [url] => /a/10001/201911/a23c65056f739fe251a9268f42c6cc78.jpeg ) ) [id] => 131871 [tran_published] => 2019-11-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 漆艺 [1] => 福州 [2] => 福州市 [3] => 70 [4] => 行业协会 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1